2018 оны 7-р сарын 16-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 4608 285.048 4599.612 -8.388
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 3712 227.874 3707.401 -4.599
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 896 57.174 892.211 -3.789
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 20.06% 19.4% 0.040000000000003
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 41296 2776 45465 4169
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 12200

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 7280 390 4521
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 7712 502 7967
Гадагшаа гарсан нүүрс тн