2019 оны 11-р сарын 23-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 586 21.82 - 26.748 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17580 523.674 12044.502 641.952 13363.418 1318.916
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14254 428.161 9847.703 534.575 11028.229 1180.526
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3326 95.513 2196.799 107.377 2335.189 138.39
ДХЦЭХ
%
% 18.92% 18.24% 18.24% 16.73% 17.47% 0.77
Технологийн хэрэгцээний ус тн 96100 2851 65573 2647 69776 4203
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 49056

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 49455.8

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 2184.6 22935.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 34645.897 815 18745 1068 22536
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 10