2019 оны 11-р сарын 28-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 586 21.82 - 27.879 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17580 523.674 14662.872 669.096 16639.22 1976.348
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14254 428.161 11988.508 558.488 13763.544 1775.036
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3326 95.513 2674.364 110.608 2875.676 201.312
ДХЦЭХ
%
% 18.92% 18.24% 18.24% 16.53% 17.28% 0.96
Технологийн хэрэгцээний ус тн 96100 2851 79828 3146 84478 4650
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 49056

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 49072.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 799.2 28186.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 34645.897 815 22820 1002 28170
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 10