2019 оны 11-р сарын 27-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 586 21.82 - 27.76 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17580 523.674 14139.198 666.324 15970.124 1830.926
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14254 428.161 11560.347 560.142 13205.056 1644.709
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3326 95.513 2578.851 106.182 2765.068 186.217
ДХЦЭХ
%
% 18.92% 18.24% 18.24% 15.94% 17.31% 0.93
Технологийн хэрэгцээний ус тн 96100 2851 76977 3016 81332 4355
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 49056

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 49275

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 599.4 27387
Нүүрсний зарцуулалт тн 34645.897 815 22005 1185 27168
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 10