2019 оны 11-р сарын 26-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 586 21.82 - 26.805 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17580 523.674 13615.524 643.32 15303.8 1688.276
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14254 428.161 11132.186 537.224 12644.914 1512.728
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3326 95.513 2483.338 106.096 2658.886 175.548
ДХЦЭХ
%
% 18.92% 18.24% 18.24% 16.49% 17.37% 0.87
Технологийн хэрэгцээний ус тн 96100 2851 74126 2740 78316 4190
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 49056

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 49860.6

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 2118.4 26787.6
Нүүрсний зарцуулалт тн 34645.897 815 21190 1188 25983
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 10