2019 оны 11-р сарын 25-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 586 21.82 - 26.848 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17580 523.674 13091.85 644.346 14660.48 1568.63
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14254 428.161 10704.025 538.181 12107.69 1403.665
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3326 95.513 2387.825 106.165 2552.79 164.965
ДХЦЭХ
%
% 18.92% 18.24% 18.24% 16.48% 17.41% 0.83
Технологийн хэрэгцээний ус тн 96100 2851 71275 2919 75576 4301
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 49056

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 48930.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 532.8 24669.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 34645.897 815 20375 1190 24795
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 10