2019 оны 11-р сарын 24-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 586 21.82 - 27.196 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17580 523.674 12568.176 652.716 14016.134 1447.958
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14254 428.161 10275.864 541.28 11569.509 1293.645
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3326 95.513 2292.312 111.436 2446.625 154.313
ДХЦЭХ
%
% 18.92% 18.24% 18.24% 17.07% 17.46% 0.78
Технологийн хэрэгцээний ус тн 96100 2851 68424 2881 72657 4233
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 49056

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 49587.4

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1200.6 24136.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 34645.897 815 19560 1069 23605
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 10