2019 оны 11-р сарын 22-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 586 21.82 - 27.076 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17580 523.674 11520.828 649.818 12721.466 1200.638
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14254 428.161 9419.542 542.667 10493.654 1074.112
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3326 95.513 2101.286 107.151 2227.812 126.526
ДХЦЭХ
%
% 18.92% 18.24% 18.24% 16.49% 17.51% 0.73
Технологийн хэрэгцээний ус тн 96100 2851 62722 3075 67129 4407
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 49056

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 48339.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 859.3 20751.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 34645.897 815 17930 1070 21468
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 10