2018 оны 7-р сарын 15-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 4320 282.456 4314.564 -5.436
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 3480 228.827 3479.527 -0.473
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 840 53.629 835.037 -4.963
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 18.99% 19.35% 0.09
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 38715 2326 42689 3974
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 12312

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 6825 66 4131
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 7230 505 7465
Гадагшаа гарсан нүүрс тн