2019 оны 11-р сарын 21-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 586 21.82 - 27.032 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17580 523.674 10997.154 648.756 12071.648 1074.494
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14254 428.161 8991.381 538.32 9950.987 959.606
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3326 95.513 2005.773 110.436 2120.661 114.888
ДХЦЭХ
%
% 18.92% 18.24% 18.24% 17.02% 17.57% 0.67
Технологийн хэрэгцээний ус тн 96100 2851 59871 3391 64054 4183
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 49056

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 48549.9

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1529.5 19891.9
Нүүрсний зарцуулалт тн 34645.897 815 17115 1063 20398
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 10 10