2019 оны 11-р сарын 20-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 586 21.82 - 27.085 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17580 523.674 10473.48 650.034 11422.892 949.412
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14254 428.161 8563.22 542.762 9412.667 849.447
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3326 95.513 1910.26 107.272 2010.225 99.965
ДХЦЭХ
%
% 18.92% 18.24% 18.24% 16.5% 17.6% 0.64
Технологийн хэрэгцээний ус тн 96100 2851 57020 3074 60663 3643
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 49056

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 48083.4

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 661 18362.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 34645.897 815 16300 1149 19335
Гадагшаа гарсан нүүрс тн