2019 оны 11-р сарын 19-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 586 21.82 - 26.643 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17580 523.674 9949.806 639.432 10772.858 823.052
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14254 428.161 8135.059 529.746 8869.905 734.846
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3326 95.513 1814.747 109.686 1902.953 88.206
ДХЦЭХ
%
% 18.92% 18.24% 18.24% 17.15% 17.66% 0.58
Технологийн хэрэгцээний ус тн 96100 2851 54169 3189 57589 3420
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 49056

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 48571.4

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1864.8 17701.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 34645.897 815 15485 1170 18186
Гадагшаа гарсан нүүрс тн