2019 оны 11-р сарын 18-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 586 21.82 - 26.753 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17580 523.674 9426.132 642.078 10133.426 707.294
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14254 428.161 7706.898 531.894 8340.159 633.261
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3326 95.513 1719.234 110.184 1793.267 74.033
ДХЦЭХ
%
% 18.92% 18.24% 18.24% 17.16% 17.7% 0.54
Технологийн хэрэгцээний ус тн 96100 2851 51318 3256 54400 3082
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 49056

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 47876.6

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1454.2 15836.6
Нүүрсний зарцуулалт тн 34645.897 815 14670 1208 17016
Гадагшаа гарсан нүүрс тн