2019 оны 11-р сарын 17-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 586 21.82 - 27.294 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17580 523.674 8902.458 655.058 9491.348 588.89
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14254 428.161 7278.737 544.37 7808.265 529.528
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3326 95.513 1623.721 110.688 1683.083 59.362
ДХЦЭХ
%
% 18.92% 18.24% 18.24% 16.9% 17.73% 0.51
Технологийн хэрэгцээний ус тн 96100 2851 48467 3214 51144 2677
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 49056

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 47630.4

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 2486.4 14382.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 34645.897 815 13855 1210 15808
Гадагшаа гарсан нүүрс тн