2019 оны 11-р сарын 16-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 586 21.82 - 27.179 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17580 523.674 8378.784 652.302 8836.29 457.506
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14254 428.161 6850.576 538.714 7263.895 413.319
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3326 95.513 1528.208 113.588 1572.395 44.187
ДХЦЭХ
%
% 18.92% 18.24% 18.24% 17.41% 17.79% 0.45
Технологийн хэрэгцээний ус тн 96100 2851 45616 3486 47930 2314
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 49056

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 46354

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1145.8 11896
Нүүрсний зарцуулалт тн 34645.897 815 13040 1207 14598
Гадагшаа гарсан нүүрс тн