2019 оны 11-р сарын 15-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 586 21.82 - 26.754 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17580 523.674 7855.11 642.096 8183.988 328.878
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14254 428.161 6422.415 534.743 6725.181 302.766
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3326 95.513 1432.695 107.353 1458.807 26.112
ДХЦЭХ
%
% 18.92% 18.24% 18.24% 16.72% 17.83% 0.41
Технологийн хэрэгцээний ус тн 96100 2851 42765 3223 44444 1679
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 49056

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 46415.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 932.4 10750.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 34645.897 815 12225 1198 13391
Гадагшаа гарсан нүүрс тн