2019 оны 11-р сарын 14-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 586 21.82 - 25.966 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17580 523.674 7331.436 623.196 7541.892 210.456
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14254 428.161 5994.254 514.144 6190.438 196.184
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3326 95.513 1337.182 109.052 1351.454 14.272
ДХЦЭХ
%
% 18.92% 18.24% 18.24% 17.5% 17.92% 0.32
Технологийн хэрэгцээний ус тн 96100 2851 39914 3355 41221 1307
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 49056

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 46680.8

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 680 9817.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 34645.897 815 11410 1158 12193
Гадагшаа гарсан нүүрс тн