2018 оны 7-р сарын 14-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 4032 283.284 4032.108 0.108
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 3248 226.878 3250.7 2.7
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 784 56.406 781.408 -2.592
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 19.91% 19.38% 0.060000000000002
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 36134 2274 40363 4229
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 12751

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 6370 390 4065
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 6748 503 6960
Гадагшаа гарсан нүүрс тн