2019 оны 11-р сарын 6-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 586 21.82 - 21.85 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17580 523.674 3142.044 524.304 3136.554 -5.49
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14254 428.161 2568.966 431.756 2573.128 4.162
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3326 95.513 573.078 92.548 563.426 -9.652
ДХЦЭХ
%
% 18.92% 18.24% 18.24% 17.65% 17.96% 0.28
Технологийн хэрэгцээний ус тн 96100 2851 17106 2893 17715 609
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 49056

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 48026.4

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 990 3797.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 34645.897 815 4890 775 4827
Гадагшаа гарсан нүүрс тн