2019 оны 11-р сарын 5-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 586 21.82 - 21.75 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17580 523.674 2618.37 521.892 2612.25 -6.12
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14254 428.161 2140.805 428.165 2141.372 0.567
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3326 95.513 477.565 93.727 470.878 -6.687
ДХЦЭХ
%
% 18.92% 18.24% 18.24% 17.96% 18.03% 0.21
Технологийн хэрэгцээний ус тн 96100 2851 14255 3008 14822 567
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 49056

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 47811.4

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 559.2 2807.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 34645.897 815 4075 787 4052
Гадагшаа гарсан нүүрс тн