2019 оны 11-р сарын 1-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 586 21.82 - 21.82 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17580 523.674 523.674 523.674 523.674 0
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14254 428.161 428.161 428.161 428.161 0
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3326 95.513 95.513 95.513 95.513 0
ДХЦЭХ
%
% 18.92% 18.24% 18.24% 18.24% 18.24% 0
Технологийн хэрэгцээний ус тн 96100 2851 2851 2851 2851 0
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 49056

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 48241

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000
Нүүрсний зарцуулалт тн 34645.897 815 815 815 815
Гадагшаа гарсан нүүрс тн