2018 оны 7-р сарын 13-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 3744 284.148 3748.824 4.824
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 3016 228.295 3023.822 7.822
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 728 55.853 725.002 -2.998
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 19.66% 19.34% 0.1
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 33553 2276 38089 4536
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 12864

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 5915 325 3675
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 6266 502 6457
Гадагшаа гарсан нүүрс тн