2019 оны 11-р сарын 4-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 586 21.82 - 21.75 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17580 523.674 2094.696 522.054 2090.358 -4.338
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14254 428.161 1712.644 429.191 1713.207 0.563
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3326 95.513 382.052 92.863 377.151 -4.901
ДХЦЭХ
%
% 18.92% 18.24% 18.24% 17.79% 18.04% 0.2
Технологийн хэрэгцээний ус тн 96100 2851 11404 3031 11814 410
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 49056

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 48039.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 595.8 2248.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 34645.897 815 3260 813 3265
Гадагшаа гарсан нүүрс тн