2019 оны 11-р сарын 3-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 586 21.82 - 21.72 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17580 523.674 1571.022 521.334 1568.304 -2.718
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14254 428.161 1284.483 425.123 1284.016 -0.467
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3326 95.513 286.539 96.211 284.288 -2.251
ДХЦЭХ
%
% 18.92% 18.24% 18.24% 18.45% 18.13% 0.11
Технологийн хэрэгцээний ус тн 96100 2851 8553 2962 8783 230
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 49056

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 48256.4

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1586.4 1652.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 34645.897 815 2445 820 2452
Гадагшаа гарсан нүүрс тн