2019 оны 11-р сарын 2-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 586 21.82 - 21.8 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17580 523.674 1047.348 523.296 1046.97 -0.378
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14254 428.161 856.322 430.732 858.893 2.571
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3326 95.513 191.026 92.564 188.077 -2.949
ДХЦЭХ
%
% 18.92% 18.24% 18.24% 17.69% 17.96% 0.28
Технологийн хэрэгцээний ус тн 96100 2851 5702 2970 5821 119
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 49056

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 47490

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 11-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 66 66
Нүүрсний зарцуулалт тн 34645.897 815 1630 817 1632
Гадагшаа гарсан нүүрс тн