2019 оны 10-р сарын 31-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.35 2.4 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 398.129 16.588 - 21.71 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 12342 398.129 12341.999 521.028 14070.294 1728.295
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9645 311.129 9644.999 437.088 11299.538 1654.539
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2697 87 2697 83.94 2770.756 73.756
ДХЦЭХ
%
% 21.85% 21.85% 21.85% 16.11% 19.69% 2.16
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95000 3064.516 94999.996 -649 91207 -3792.996
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 45698

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 49056

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.742 30000.002 3353.82 30081.62
Нүүрсний зарцуулалт тн 27637.297 909.355 28190.005 2947.62 26723.62
Гадагшаа гарсан нүүрс тн