2019 оны 10-р сарын 30-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.35 2.4 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 398.129 16.588 - 21.705 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 12342 398.129 11943.87 520.92 13549.266 1605.396
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9645 311.129 9333.87 426.534 10862.45 1528.58
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2697 87 2610 94.386 2686.816 76.816
ДХЦЭХ
%
% 21.85% 21.85% 21.85% 18.12% 19.83% 2.02
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95000 3064.516 91935.48 3196 91856 -79.48
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 45698

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 48649.8

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.742 29032.26 455.7 26727.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 27637.297 909.355 27280.65 857 23776
Гадагшаа гарсан нүүрс тн