2019 оны 10-р сарын 29-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.35 2.4 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 398.129 16.588 - 21.68 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 12342 398.129 11545.741 514.524 13028.346 1482.605
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9645 311.129 9022.741 421.056 10435.916 1413.175
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2697 87 2523 93.468 2592.43 69.43
ДХЦЭХ
%
% 21.85% 21.85% 21.85% 18.17% 19.9% 1.95
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95000 3064.516 88870.964 3458 88660 -210.964
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 45698

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 49051.1

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.742 28064.518 805.2 26272.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 27637.297 909.355 26371.295 803 22919
Гадагшаа гарсан нүүрс тн