2019 оны 10-р сарын 28-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.35 2.4 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 398.129 16.588 - 21.7508 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 12342 398.129 11147.612 522.018 12513.822 1366.21
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9645 311.129 8711.612 425.442 10014.86 1303.248
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2697 87 2436 96.576 2498.962 62.962
ДХЦЭХ
%
% 21.85% 21.85% 21.85% 18.5% 19.97% 1.88
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95000 3064.516 85806.448 3061 85202 -604.448
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 45698

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 49048.9

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.742 27096.776 3018.8 25466.9
Нүүрсний зарцуулалт тн 27637.297 909.355 25461.94 867 22116
Гадагшаа гарсан нүүрс тн