2019 оны 10-р сарын 27-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.35 2.4 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 398.129 16.588 - 21.7275 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 12342 398.129 10749.483 521.46 11991.804 1242.321
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9645 311.129 8400.483 426.576 9589.418 1188.935
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2697 87 2349 94.884 2402.386 53.386
ДХЦЭХ
%
% 21.85% 21.85% 21.85% 18.2% 20.03% 1.82
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95000 3064.516 82741.932 3161 82141 -600.932
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 45698

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 46897.1

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.742 26129.034 2397.6 22448.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 27637.297 909.355 24552.585 863 21249
Гадагшаа гарсан нүүрс тн