2019 оны 10-р сарын 26-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.35 2.4 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 398.129 16.588 - 21.7493 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 12342 398.129 10351.354 521.982 11470.344 1118.99
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9645 311.129 8089.354 428.44 9162.842 1073.488
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2697 87 2262 93.542 2307.502 45.502
ДХЦЭХ
%
% 21.85% 21.85% 21.85% 17.92% 20.12% 1.73
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95000 3064.516 79677.416 3193 78980 -697.416
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 45698

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 45362.5

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.742 25161.292 528.8 20050.5
Нүүрсний зарцуулалт тн 27637.297 909.355 23643.23 861 20386
Гадагшаа гарсан нүүрс тн