2019 оны 10-р сарын 25-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.35 2.4 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 398.129 16.588 - 21.0375 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 12342 398.129 9953.225 504.9 10948.362 995.137
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9645 311.129 7778.225 410.933 8734.402 956.177
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2697 87 2175 93.967 2213.96 38.96
ДХЦЭХ
%
% 21.85% 21.85% 21.85% 18.61% 20.22% 1.63
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95000 3064.516 76612.9 3284 75787 -825.9
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 45698

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 45694.7

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.742 24193.55 395.4 19521.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 27637.297 909.355 22733.875 842 19525
Гадагшаа гарсан нүүрс тн