2019 оны 10-р сарын 24-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.35 2.4 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 398.129 16.588 - 21.8243 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 12342 398.129 9555.096 523.782 10443.462 888.366
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9645 311.129 7467.096 429.308 8323.469 856.373
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2697 87 2088 94.474 2119.993 31.993
ДХЦЭХ
%
% 21.85% 21.85% 21.85% 18.04% 20.3% 1.55
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95000 3064.516 73548.384 3048 72503 -1045.384
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 45698

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 46141.3

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.742 23225.808 1452 19126.3
Нүүрсний зарцуулалт тн 27637.297 909.355 21824.52 1002 18683
Гадагшаа гарсан нүүрс тн