2019 оны 10-р сарын 23-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.35 2.4 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 398.129 16.588 - 21.774 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 12342 398.129 9156.967 522.594 9919.68 762.713
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9645 311.129 7155.967 427.249 7894.161 738.194
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2697 87 2001 95.345 2025.519 24.519
ДХЦЭХ
%
% 21.85% 21.85% 21.85% 18.24% 20.42% 1.43
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95000 3064.516 70483.868 3053 69455 -1028.868
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 45698

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 45691.3

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.742 22258.066 2153.6 17674.3
Нүүрсний зарцуулалт тн 27637.297 909.355 20915.165 994 17681
Гадагшаа гарсан нүүрс тн