2019 оны 10-р сарын 8-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.35 2.4 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 398.129 16.588 - 21.23 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 12342 398.129 3185.032 509.526 3382.776 197.744
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9645 311.129 2489.032 418.527 2681.28 192.248
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2697 87 696 90.999 701.496 5.496
ДХЦЭХ
%
% 21.85% 21.85% 21.85% 17.86% 20.74% 1.11
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95000 3064.516 24516.128 3232 24056 -460.128
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 45698

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 40385

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.742 7741.936 396 396
Нүүрсний зарцуулалт тн 27637.297 909.355 7274.84 927 5709
Гадагшаа гарсан нүүрс тн