2019 оны 10-р сарын 7-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.35 2.4 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 398.129 16.588 - 21.65 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 12342 398.129 2786.903 519.678 2873.25 86.347
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9645 311.129 2177.903 418.75 2262.753 84.85
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2697 87 609 100.928 610.497 1.497
ДХЦЭХ
%
% 21.85% 21.85% 21.85% 19.42% 21.25% 0.6
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95000 3064.516 21451.612 3359 20824 -627.612
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 45698

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 40916

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.742 6774.194
Нүүрсний зарцуулалт тн 27637.297 909.355 6365.485 886 4782
Гадагшаа гарсан нүүрс тн