2019 оны 10-р сарын 6-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.35 2.4 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 398.129 16.588 - 20.7398 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 12342 398.129 2388.774 497.754 2353.572 -35.202
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9645 311.129 1866.774 401.68 1844.003 -22.771
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2697 87 522 96.074 509.569 -12.431
ДХЦЭХ
%
% 21.85% 21.85% 21.85% 19.3% 21.65% 0.2
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95000 3064.516 18387.096 3182 17465 -922.096
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 45698

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 41802

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.742 5806.452
Нүүрсний зарцуулалт тн 27637.297 909.355 5456.13 845 3896
Гадагшаа гарсан нүүрс тн