2019 оны 10-р сарын 5-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.35 2.4 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 398.129 16.588 - 21.7088 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 12342 398.129 1990.645 521.01 1855.818 -134.827
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9645 311.129 1555.645 418.508 1442.323 -113.322
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2697 87 435 102.502 413.495 -21.505
ДХЦЭХ
%
% 21.85% 21.85% 21.85% 19.67% 22.28% -0.43
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95000 3064.516 15322.58 2661 14283 -1039.58
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 45698

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 42647

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.742 4838.71
Нүүрсний зарцуулалт тн 27637.297 909.355 4546.775 840 3051
Гадагшаа гарсан нүүрс тн