2019 оны 10-р сарын 4-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.35 2.4 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 398.129 16.588 - 12.9323 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 12342 398.129 1592.516 310.374 1334.808 -257.708
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9645 311.129 1244.516 227.525 1023.815 -220.701
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2697 87 348 82.849 310.993 -37.007
ДХЦЭХ
%
% 21.85% 21.85% 21.85% 26.69% 23.3% -1.45
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95000 3064.516 12258.064 2810 11622 -636.064
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 45698

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 43487

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.742 3870.968
Нүүрсний зарцуулалт тн 27637.297 909.355 3637.42 543 2211
Гадагшаа гарсан нүүрс тн