2019 оны 10-р сарын 3-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.35 2.4 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 398.129 16.588 - 14.01 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 12342 398.129 1194.387 336.24 1024.434 -169.953
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9645 311.129 933.387 258.921 796.29 -137.097
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2697 87 261 77.319 228.144 -32.856
ДХЦЭХ
%
% 21.85% 21.85% 21.85% 23% 22.27% -0.42
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95000 3064.516 9193.548 3043 8812 -381.548
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 45698

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 44030

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.742 2903.226
Нүүрсний зарцуулалт тн 27637.297 909.355 2728.065 579 1668
Гадагшаа гарсан нүүрс тн