2019 оны 10-р сарын 2-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.35 2.4 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 398.129 16.588 - 14.5013 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 12342 398.129 796.258 348.03 688.194 -108.064
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9645 311.129 622.258 272.135 537.369 -84.889
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2697 87 174 75.895 150.825 -23.175
ДХЦЭХ
%
% 21.85% 21.85% 21.85% 21.81% 21.92% -0.07
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95000 3064.516 6129.032 3030 5769 -360.032
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 45698

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 44609

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.742 1935.484
Нүүрсний зарцуулалт тн 27637.297 909.355 1818.71 549 1089
Гадагшаа гарсан нүүрс тн