2019 оны 10-р сарын 1-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.35 2.4 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 398.129 16.588 - 14.1735 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 12342 398.129 398.129 340.164 340.164 -57.965
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9645 311.129 311.129 265.234 265.234 -45.895
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2697 87 87 74.93 74.93 -12.07
ДХЦЭХ
%
% 21.85% 21.85% 21.85% 22.03% 22.03% -0.18
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95000 3064.516 3064.516 2739 2739 -325.516
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 45698

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 45158

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.742 967.742
Нүүрсний зарцуулалт тн 27637.297 909.355 909.355 540 540
Гадагшаа гарсан нүүрс тн