2019 оны 9-р сарын 30-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1.5 1.5 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 309.266 12.886 - 14.1878 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9278 309.266 9277.98 340.506 9221.544 -56.436
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7333 244.433 7332.99 272.8944 7350.595 17.605
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1945 64.833 1944.99 67.6116 1870.949 -74.041
ДХЦЭХ
%
% 20.96% 20.96% 20.96% 19.86% 20.29% 0.67
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81150 2705 81150 84101 2951
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 35800

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 45698

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 892.857 26785.71 222.98 25885.08
Нүүрсний зарцуулалт тн 18204.732 606.824 18204.72 832.57 15987.08
Гадагшаа гарсан нүүрс тн