2019 оны 9-р сарын 29-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1.5 1.5 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 309.266 12.886 - 14.296 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9278 309.266 8968.714 343.098 8881.038 -87.676
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7333 244.433 7088.557 271.191 7077.7006 -10.8564
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1945 64.833 1880.157 71.907 1803.3374 -76.8196
ДХЦЭХ
%
% 20.96% 20.96% 20.96% 20.96% 20.31% 0.65
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81150 2705 78445 2761 84101 5656
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 35800

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 46307.59

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 892.857 25892.853 1554.8 25662.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 18204.732 606.824 17597.896 832.51 15154.51
Гадагшаа гарсан нүүрс тн