2019 оны 9-р сарын 28-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1.5 1.5 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 309.266 12.886 - 14.033 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9278 309.266 8659.448 336.798 8537.94 -121.508
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7333 244.433 6844.124 263.12 6806.5096 -37.6144
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1945 64.833 1815.324 73.678 1731.4304 -83.8936
ДХЦЭХ
%
% 20.96% 20.96% 20.96% 21.88% 20.28% 0.68
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81150 2705 75740 2671 81340 5600
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 35800

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 45585.3

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 892.857 24999.996 2369.5 24107.3
Нүүрсний зарцуулалт тн 18204.732 606.824 16991.072 832.5 14322
Гадагшаа гарсан нүүрс тн