2019 оны 9-р сарын 27-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1.5 1.5 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 309.266 12.886 - 14.071 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9278 309.266 8350.182 337.698 8201.142 -149.04
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7333 244.433 6599.691 264.023 6543.3896 -56.3014
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1945 64.833 1750.491 73.675 1657.7524 -92.7386
ДХЦЭХ
%
% 20.96% 20.96% 20.96% 21.82% 20.21% 0.75
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81150 2705 73035 2840 78669 5634
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 35800

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 44048.3

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 892.857 24107.139 1290.1 21737.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 18204.732 606.824 16384.248 832.5 13489.5
Гадагшаа гарсан нүүрс тн