2019 оны 9-р сарын 26-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1.5 1.5 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 309.266 12.886 - 14.058 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9278 309.266 8040.916 337.392 7863.444 -177.472
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7333 244.433 6355.258 265.69 6279.3666 -75.8914
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1945 64.833 1685.658 71.702 1584.0774 -101.5806
ДХЦЭХ
%
% 20.96% 20.96% 20.96% 21.25% 20.14% 0.82
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81150 2705 70330 2861 75829 5499
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 35800

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 43590.7

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 892.857 23214.282 272 20447.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 18204.732 606.824 15777.424 832.5 12657
Гадагшаа гарсан нүүрс тн