2019 оны 9-р сарын 25-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1.5 1.5 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 309.266 12.886 - 13.998 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9278 309.266 7731.65 335.952 7526.052 -205.598
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7333 244.433 6110.825 259.849 6013.6766 -97.1484
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1945 64.833 1620.825 76.103 1512.3754 -108.4496
ДХЦЭХ
%
% 20.96% 20.96% 20.96% 22.65% 20.1% 0.86
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81150 2705 67625 3231 72968 5343
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 35800

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 44151.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 892.857 22321.425 1189.8 20175.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 18204.732 606.824 15170.6 832.5 11824.5
Гадагшаа гарсан нүүрс тн