2019 оны 9-р сарын 24-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1.5 1.5 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 309.266 12.886 - 14.048 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9278 309.266 7422.384 337.158 7190.1 -232.284
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7333 244.433 5866.392 261.937 5753.8276 -112.5644
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1945 64.833 1555.992 75.221 1436.2724 -119.7196
ДХЦЭХ
%
% 20.96% 20.96% 20.96% 22.31% 19.98% 0.98
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81150 2705 64920 3474 69737 4817
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 35800

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 43793.9

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 892.857 21428.568 462 18985.9
Нүүрсний зарцуулалт тн 18204.732 606.824 14563.776 571 10992
Гадагшаа гарсан нүүрс тн