2019 оны 9-р сарын 5-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1.5 1.5 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 309.266 12.886 - 12.155 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9278 309.266 1546.33 291.726 1452.258 -94.072
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7333 244.433 1222.165 238.293 1189.134 -33.031
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1945 64.833 324.165 53.433 263.124 -61.041
ДХЦЭХ
%
% 20.96% 20.96% 20.96% 18.32% 18.12% 2.84
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81150 2705 13525 2500 12315 -1210
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 35800

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 36954.4

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 892.857 4464.285 1127.1 3189.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 18204.732 606.824 3034.12 423 2035
Гадагшаа гарсан нүүрс тн